Nádory močového měchýře
http://www.mechyr.nadory.cz/

Uroteliální nádory

Obecně

Morfologické spektrum uroteliálních nádorů je poměrně široké, často nacházíme přechodné varianty. Základní dělení podle biologického chování je někdy velmi obtížné a komplikované. Tyto diagnostické problémy se odráží i v klasifikačních systémech uroteliálních lézí. Některá schémata velmi podrobně rozlišují jednotlivé morfologické podtypy a varianty, aplikace těchto klasifikací pro rutinní bioptickou praxi je, vzhledem k povaze materiálu, často nemožná. Je nutné si uvědomit, že většina biopsií je odebírána endoskopicky, navíc elektrokauterizačními metodikami, takže materiál je jednak zhmožděný a navíc termicky poškozený. Rovněž "sampling", zejména u větších lézí, není ideální. Z těchto důvodů v současné době neexistuje žádná všeobecně a jednoznačně uznávaná klasifikace uroteliálních tumorů. Na našem pracovišti používáme nejstarší klasifikaci/grading dle Ashe. Jsme si vědomi velkých rezerv, které tato klasifikace má. Rovněž si nečiníme nejmenší nárok na prosazování této klasifikace do rutinní praxe.

Pro bioptickou praxi je důležitá komunikace mezi patologem, urologem a onkologem. Jen vzájemné ujednocení termínů mezi zainteresovanými pracovišti vede k řádnému označení diagnózy a k adekvátní terapii.Z hlediska patologa je důležité uvědomit si, co která diagnóza (včetně stagingu a gradingu) znamená pro pacienta a co ho po naší diagnoze "čeká".

Nádory močového měchýře